Přeskočit navigaci

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (ďalej len „OP“) so sídlom: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikačné číslo: 272 77 844, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.danfil.sk.

 • 1. Úvodné ustanovenia

  1.1. OP spoločnosti DANFIL JEWELLERY s. r. o., (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je umiestnený na adrese https://www.danfil.sk (ďalej len „internetový obchod“).

  1.2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou alebo osobou, ktorá kúpnu zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

  1.3. Ustanovenia odlišné od OP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.

  1.4. Ustanovenia OP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 • 2. Registrácia, objednanie bez registrácie

  2.1. Na základe registrácie uskutočnenej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho registrovaného účtu. Zo svojho registrovaného účtu môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „registrovaný účet“).

  2.2. Pri registrácii v internetovom obchode, pri objednávaní tovaru cez registrovaný účet a pri objednaní tovaru bez registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v registrovanom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené v registrovanom účte a pri objednávaní tovaru cez účet a aj pri objednaní tovaru bez registrácie sú predávajúcim považované za správne.

  2.3. Prístup k registrovanému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho registrovaného účtu.

  2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie registrovaného účtu tretím osobám.

  2.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť kupujúcemu jeho registrovaný účet, a to najmä v prípadoch, keď kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie než 24 mesiacov, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane OP).

  2.6. Predávajúci umožňuje kupujúcemu uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie, a to priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

 • 3. Prevádzkový čas internetového obchodu

  3.1. Kupujúci berie na vedomie, že registrovaný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 • 4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  4.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732, ods. 2 OZ sa nepoužije.

  4.2. Webové rozhranie obsahuje okrem iného aj informácie o tovare, jeho cenách, nákladoch na balenie a dodanie a o nákladoch na vrátenie tovaru, ak nemôže byť tovar vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené v mene euro (€) v štandardnom vyhotovení (t. j. pred možnou individuálnou úpravou), vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Pri niektorom tovare je uvádzaná jeho váha, ktorá je však len orientačná a nemusí tak zodpovedať skutočnej váhe.

  4.3. Kupujúci berie na vedomie, že konečné ceny tovaru sú uvádzané po zaokrúhlení na celé euro v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických situáciách teda môže v konečnom súčte za všetok nakupovaný tovaru dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, toto je dané práve v dôsledku zaokrúhlenia na celé euro. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že v prípade individuálnych úprav je konečná cena odlišná od ceny pôvodnej, a to s ohľadom na individuálnu úpravu (tvar, materiál, farba, atď.) Podrobný rozpis kúpnej ceny je vždy uvedený v objednávke kupujúceho.

  4.4. Akčné ceny tovaru platia len do vyčerpania skladových zásob alebo po určitú časovú lehotu.

  4.5. Kupujúci objednáva tovar v internetovom obchode prostredníctvom objednávkového formulára.

  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ku ktorým mohlo dôjsť pri zadávaní objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom tlačidla OBJEDNAŤ. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

  4.6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas s kompletným znením OP, ako aj s reklamačným poriadkom.

  4.7. Predávajúci po prijatí objednávky kupujúcemu vždy potvrdí doručenie objednávky, a to potvrdením objednávky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

  4.8. Predávajúci je vždy oprávnený bez ohľadu na charakter požadovaného tovaru a jeho množstvo požadovať od kupujúceho dodatočné potvrdenie objednávky (písomne či telefonicky).

  4.9. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim poslaná kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

  4.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

  4.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

  4.12. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle ust. § 1765, ods. 2 OZ.

  4.13. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou tovaru nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších subjektov.

 • 5. Platobné podmienky

  5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s jeho dodaním podľa kúpnej zmluvy je možné uhradiť predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • v hotovosti v otváracom čase v sídle predávajúceho na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 46312;
  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom v objednávke kupujúceho;
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. CZ7880400000002291112473 vedenom v Oberbank (ďalej len „účet predávajúceho“) – po pripísaní peňazí na účet predávajúceho začína bežať dodacia lehota, ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo objednávky a do správy pre príjemcu meno kupujúceho;
  • bezhotovostne prostredníctvom online platobného systému, najmä PayU, PayPal, a pod.

  5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Náklady na dodanie tovaru nemožno stanoviť vopred, môžu byť účtované pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

  5.3. V prípade špecifického tovaru, ktorý nie je bežne na sklade, alebo v prípade tovaru, ktorý je upravený podľa priania kupujúceho, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uhradenie zálohovej platby vo výške 100 % kúpnej ceny výrobku.

  5.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

  5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa ods. 4.8. OP, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119, ods. 1 OZ sa nepoužije.

  5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

 • 6. Preprava a dodanie tovaru

  6.1. Predávajúci umožňuje kupujúcemu voliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

  • osobný odber u tretej osoby, najmä v Zásielkovni, cena je uvedená v internetovom obchode;
  • prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo iného prepravcu.

  Cena za poštovné je určená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa poštovej služby alebo prepravcu a je uvedená v internetovom obchode.

  6.2. Všetok tovar je odosielaný v súlade s dodacou lehotou uvedenou v popise objednaného tovaru. V prípade, že z prevádzkových dôvodov nebude možné dodaciu lehotu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  6.3. Dodacie lehoty sú obvyklé podľa druhu tovaru a môžu byť uvedené v internetovom obchode.

  6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

  6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak kupujúci takto poškodenú zásielku prevezme, je povinný poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

  6.7. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do 2 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie sú tieto doklady odovzdané kupujúcemu spolu s tovarom.

  6.8. V prípade nepredvídateľných okolností alebo v prípade okolností nezávislých od vôle strán, ako sú napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré bránia dodržaniu dohodnutej dodacej lehoty, sa táto dodacia lehota predlžuje o dobu trvania týchto okolností; medzi ne patria najmä ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie v doprave a pri preclení, škody spôsobené dopravou, nedostatok energií a surovín, kolektívne spory a iné pracovnoprávne spory so zamestnancami rovnako ako výpadok dôležitého, ťažko nahraditeľného dodávateľa, epidémie. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú na predĺženie dodacej lehoty tiež vtedy, ak nastanú u subdodávateľa.

 • 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  7.1. Kupujúci je oprávnený v súlade s ust. § 1829, ods. 1 OZ odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto OP.

  7.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné poslať predávajúcemu na adresu prevádzkarne predávajúceho: Danfil Jewellery s. r. o., Lomová 704, PSČ 463 12, Liberec, Česká republika či elektronickou poštou na adresu: info@danfil.sk. Tovar je možné vrátiť len na uvedenej adrese sídla predávajúceho.

  7.3. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829, ods. 1 OZ právo od zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

  7.4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nie je okrem iného oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho.

  7.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1 OP sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

  7.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1. OP vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovaru vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  7.7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru.

  7.8. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  7.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

  7.10. Predávajúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež v prípade, ak si kupujúci tovar pripravený v prevádzkarni predávajúceho na osobný odber nevyzdvihne v lehote podľa čl. 6.7. OP.

 • 8. Práva z chybného plnenia

  8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonom č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

  8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej;
  • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
  • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  8.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli použitím nesprávneho alebo chybného použitia, ani za prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak také použitie nie je obvyklé. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym alebo neprimeraným zaobchádzaním a použitím, ktoré sú v rozpore s bežným použitím. Ďalej predávajúci nezodpovedá za váhu tovaru uvedenú pri tovare, pretože táto uvedená váha je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnej váhe tovaru.

  8.4. Ak sa prejaví chyba tovaru v lehote 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

  8.5. Právo z chybného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť z chyby, ktorá sa vyskytne na novom spotrebnom tovare v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je výrobcom udané inak.

  8.6. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúru) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, kód šperku – ak je uvádzaný).

 • 9. Vybavenie reklamácie

  9.1. pozri samostatná sekcia https://www.danfil.sk/reklamacie-a-vratenie/

 • 10. Ochrana osobných údajov

  10.1. pozri samostatná sekcia https://www.danfil.sk/osobne-udaje/

 • 11. Riešenie sporov

  11.1. Prípadné sťažnosti je kupujúci oprávnený posielať predávajúcemu elektronickou poštou na adresu: info@danfil.sk.

  11.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim zo zmluvy.

  11.3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  11.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 • 12. Záverečné ustanovenia

  12.1. Znenie OP môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

  12.2. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  12.3. V prípade sporu si strany dohodli príslušnosť českého súdu predávajúceho, teda českého súdu v mieste sídla predávajúceho.

  12.4. Ak je niektoré ustanovenie OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

  12.5. Zmluva vrátane OP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  12.6. Prílohu OP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  12.7. Kupujúcemu môže byť doručované na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v registrovanom účte kupujúceho.

  Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2021.

Jsme držiteli následujících certifikátů

Naše platební metody

Chat